Zwroty i reklamacje - Burn It! ...

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz podmiotami wymienionymi w rozdz. II pkt. 9, regulaminu.

 1. Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Do  zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: BURN IT Prosta Spółka Akcyjna, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa,,  lub na adres e-mail: info@burn-it.pl. 
 3. UWAGA! W przypadku produktów cyfrowych (program treningowy, plan żywieniowego) nie można skorzystać z prawa zwrotu. Przy zakupie produktów innych niż cyfrowe obowiązuje prawo zwrotu bez wyłączeń.
  Zgodnie z z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 6. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 7. Sprzedawca zwraca cenę usługi oraz koszt doręczenia do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.
 8. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. W przypadku uszkodzonego towaru lub produktu z wadą Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o wadliwym produkcie, od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
 13. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Tzn. konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku świadczenia usług elektronicznych w momencie rozpoczęcia realizacji usługi elektronicznej. Przez rozpoczęcie realizacji usługi elektronicznej rozumie się rozpoczęcie korzystania z treningów zawartych w planie treningowym.
  • z zastrzeżeniem pkt. 6, niniejszego rozdziału, w celach wykonania obowiązku ustawowego Administrator informuje, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone m.in. pisemnie na adres Właściciela.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w wypadkach:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Procedura reklamacyjna świadczenia usług na odległość

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego oraz zakupionego Programu treningowego (w celu ustawienia procedury reklamacyjnej), wysyłając wiadomość do Właściciela, którego treści wpisuje:
  • swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Właściciel rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Właściciel niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 

Zwroty

Przyjmujemy zwroty zamówionych produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu z dołączonymi oryginalnymi metkami, paragonem lub fakturą, zgodnie z procedurą przedstawioną w naszym Regulaminie. Prawo do zwrotu Towaru przysługuje z dowolnego powodu w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zwrotu, jeśli Zwrot został dokonany po wyznaczonym terminie lub w przypadku, gdy Towar posiada ślady użytkowania.

Środki zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 7 dni od daty otrzymania Towaru przez Sklep. Zwrot środków zostanie dokonany tą samą metodą płatności, która została wybrana podczas składania zamówienia.

Bądź zawsze na bieżąco

0