Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych. - Burn It! ...

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

1  Administratorem Danych w Sklepie http://niedobylska.com/burn-it/ zwanym dalej “Sklep” jest BURN IT Prosta Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy w Warszawie dla BURN IT Prosta Spółka Akcyjna, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001094186 z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, adres e-mail: info@burn-it.pl, NIP 5214061510, REGON 528078625, tel. +48 888 279 634.

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pod numerem telefonu.

3. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.

4. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Sklep zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Sklep zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

6. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu lub składając zamówienie, wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep.

7. Sklep prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie “Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez Sklep”. W Zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, email), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia bez rejestracji na stronie Internetowej Sklepu.

8. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

a) właściwe wykonanie przez Sklep zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),

b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientem),

c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

9. Informacja o profilowaniu oraz efekcie profilowania danych osobowych: profilowanie odbywa się zgodnie z General Data Protection Regulation (GDPR), obowiązującym rozporządzeniem Unii Europejskiej.

10. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

11. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, NIP.

12. Podanie danych jest dobrowolne. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia (“prawo do zapomnienia”).

13. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m. in. utrzymanie Państwa konta, realizowanie zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

14. Mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie zaznaczenia opcji w checkboxie, o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub “Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.

15. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

16. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres Administratora danych.

17. Na żądanie Użytkownika Sklep udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone w wiadomości email.

18. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

19. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.

20. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bądź zawsze na bieżąco

0