Regulamin - Burn It! ...

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową burn-it.pl zwany dalej „Sklep” jest BURN IT Prosta Spółka Akcyjna , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy w Warszawie dla BURN IT Prosta Spółka Akcyjna, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001094186 z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, adres e-mail: info@burn-it.pl. NIP 5214061510, REGON 528078625, tel. +48888279634 
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@burn-it.pl.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://niedobylska.com/burn-it/
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 7. Celem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż Programów Treningowych o różnych poziomach zaawansowania i planów żywieniowych w różnych systemach i różnych kalorycznościach.
 8. Klient korzysta z programów treningowych/żywieniowych na własną odpowiedzialność. Efekty zależne są od jego zaangażowanie w realizacje Programu tzn. aktywność oraz dobór odpowiedniej diety.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Programu oraz za skutki ujawnienia przez Klienta treści udostępnionych w ramach wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego osobom trzecim, celowo lub poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
 10. UWAGA! W przypadku wykupienia programu treningowego lub planu żywieniowego (produkt cyfrowy) i rozpoczęcia korzystania przed upływem 14 dni, nie można skorzystać z prawa zwrotu. Przy zakupie produktów innych niż cyfrowe obowiązuje prawo zwrotu bez wyłączeń.
 11. Za rozpoczęcie korzystania z produktu cyfrowego uznaje się moment otrzymania dostępu do planu treningowego lub żywieniowego.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem burn-it.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Właściciel – BURN IT Prosta Spółka Akcyjna, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, adres e-mail: info@burn-it.pl.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca jak i przedsiębiorcę, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy treningowe, plany żywieniowe). Produkt cyfrowy jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.
 8. Aktualizacja – modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 10. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 13. Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie – Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako Konsument, pomimo prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Umowa o dostarczeniu Treści cyfrowych – umowa o dostarczanie Treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt V Regulaminu, polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;
 18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 19. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 20. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 21. Zmiana – modyfikacja Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej w sposób ciągły i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email;
  • włączoną obsługę plików cookies.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem burn-it.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  • zamówienia Produktu,
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • sprawdzenia swojego zamówienia.
 9. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@burn-it.pl.
 10. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności przesłanych przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 11. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 12. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 13. Zarówno Klient, który złoży zamówienie w sposób wskazany w pkt. 9 jak i zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.

V. Produkty i usługi

 1. Użytkownik za pośrednictwem www.burn-it.pl może zakupić:
  • program treningowy
  • plan żywieniowy
  • dostęp do treningu LIVE
  • ebooki
  • planery
  • odzież sportową
  • vouchery podarunkowe
 2. Wszystkie materiały/grafiki zawarte w planie są własnością intelektualną BURN IT Prosta Spółka Akcyjna i nie mogą być kopiowane, sprzedawane, publikowane lub rozpowszechniane bez mojej pisemnej zgody.
 3. Klient korzysta z materiałów dostępnych za pośrednictwem www.burn-it.pl na mocy niewyłącznej licencji bez prawa do ich rozpowszechniania.
 4. BURN IT Prosta Spółka Akcyjna jest wyłącznie konsultantem/doradcą. W razie niepokojących Klienta stanach zdrowia zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Klient wykorzystuje informacje z programu na własną odpowiedzialność.
 5. BURN IT Prosta Spółka Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za brak pożądanego efektu, pogorszenie stanu zdrowia/ataki alergiczne szczególnie i inne szkody, gdy Klient zatai informacje, kupuje nieodpowiednie produkty, czy też nie stosuje się do zaleceń otrzymanych na potrzeby realizacji programu żywieniowego.

VI. Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór usług dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
  • wybór formy płatności;
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9., powinien podać:
  • Nazwę i ilość produktów
  • imię i nazwisko odbiorcy;
  • dokładny adres dostawy;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail zamawiającego.

VII. Akceptowane metody płatności 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. Płatności BLIK,
  2. Karta płatności,
  3. Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

VIII. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 4. Informacja o kosztach dostawy przedmiotów fizycznych: koszty dostawy zawierają się w kwocie od 16 zł do 120 zł i są zależne od gabarytu oraz miejsca dostawy przesyłki.
 5. Informacja o kosztach dostawy przedmiotów elektronicznych i cyfrowych: brak dodatkowych kosztów dostawy.
 6. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

IX. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

X. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

XI. Reklamacje i pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://niedobylska.com/burn-it/. 
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Reklamacje w zakresie treści cyfrowych.
  1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
  2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z umową na zasadach określonych w art. 43i – 43l Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
  3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy przesłać na adres e-mail: pomoc@burn-it.pl
  4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.
 6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@burn-it.pl,
  2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, jeżeli jest to możliwe dołączając wyraźne obrazy print screen z ekranu lub zdjęcia obrazujące zaistniały problem, natomiast w przypadku Użytkowników posiadających Konto dodatkowo wskazanie loginu do swojego Konta.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 7. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 8. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 9. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nieposiadających dla Kupującego charakteru zawodowego, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 2 – Formularz reklamacyjny

Bądź zawsze na bieżąco

0